Menu
Winkelwagen

Privacy Beleid

Triple Volley hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In ons privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Triple Volley houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid.
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende beveiligingsmaatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Triple Volley zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy beleid hier vragen over hebt of contact met ons wil, kan dit via de contactgegevens onderaan dit privacydocument.


Gebruik van persoonsgegevens
Triple Volley verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuurgegevens
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze website moet je je eerst registreren. Na je registratie bewaren wij de door jezelf opgegeven persoonsgegevens. Deze gegevens bewaren wij, zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en wij contact met je op kunnen nemen in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Afhandelen bestelling
Wanneer je een bestelling bij ons hebt geplaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van je persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling, kunnen wij je persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover lees je verderop in deze privacyverklaring.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, aanbiedingen, evenementen en ontwikkelingen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf kan afmelden. Je e-mailadres wordt alleen toegevoegd aan onze lijst van abonnees wanneer je bij de account-registratie op Triplevolley.nl aangeeft dat je onze nieuwsbrief wilt ontvangen.

Sociale Media
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Twitter, Pinterest, Whatsapp & Google+. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de service AddThis de betreffende sociale media. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Om te zien wat de betreffende sociale media (Facebook, Twitter, Pinterest, Whatsapp & Google+) met je persoonsgegevens doen verwijzen we je naar de privacy statement van deze sociale media.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. We zullen de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Je verdere gebruik van onze webwinkel vatten wij op als jou toestemming voor het gebruik van cookies. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels de instellingen in je browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen Anonimiseren.

Beveiliging
Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en misbruik.

Bewaartermijnen
Triple Volley bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om jezelf te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door je gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Autoriteit Persoonsgegevens
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Als je naar aanleiding van ons Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Triple Volley
Kogge 6
9801 RL Zuidhorn

info@triplevolely.nl
06 25098893


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24-05-2018.

De website van Triple Volley maakt gebruik van cookies.